Wilujeng Sumping - Selamat Berjumpa

Selamat Membaca. Ilmu Nahwu & Sharaf tidak sesulit yang dibayangkan. Mudah, Menakjubkan, & Aplikatif. Insya Allah.

Sabtu, 05 Juni 2010

Ilmu Nahwu - Terminologi dari Kitab Jurumiyyah

1. Kalam.
الكلام هو اللّفظ المركب المفيد بالوضع
al-kalaamu huwa al-lafzhu al-murokkabu al-mufiidu bil wadh'i.
Kalam ialah lafazh yang tersusun dan bermakna lengkap.

a). Lafazh.
اللّفظ هوالصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية
al-lafzhu huwa ash-shoutu al-musytamilu 'alaa ba'dhi al-huruufi al hijaaiyyah.
Ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah.

b). Murakkab (tersusun).
المركب هوماتركب من كلمتين فأكثر
al-murokkabu huwa maa tarokkaba min kalimataeni fa aktsaro.
Ialah ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih.

c). Mufid (bermakna).
المفيد هوماافاد فائدة يحسن السكوت من المتكلم والسامع عليها
al-mufiidu huwa maa afaada faaidatan yahsunu as-sukuutu minal mutakallimi wassami'i 'alaihaa.
Ialah ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya puas.

d). Wadha'
جعل الفظ دليلا على معنى
ja'lu al-lafzhu daliilan 'alaa ma'na.
Ialah menjadikan lafazh agar menunjukkan suatu makna (pengertian).

2. Pembagian Kalam.
واقسامه ثلاثة اسم و فعل وحرف جاء لمعنى
Wa aqsaamuhu tsalaatsatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa a li ma'na.
Kalam terbagi tiga yaitu isim, fiíl, dan huruf yang bermakna.

a). Isim.
كلمة دلت على معنى فى نفسها ولم تقترن بزمان وضعا
Kalimatun dallat 'alaa ma'naa fii nafsihaa ma lam tuqtaron bi zamaanin wadh'an.
Ialah kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai pengertian waktu (disebut juga kata benda).

b). Fiíl.
كلمة دلت على معنى فى نفسها واقترنت بزمان وضعا
Kalimatun dallat 'alaa ma'naa fi nafsihaa waqturinat bizamaanin wadh'an.
Ialah kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai pengertian waktu (disebut juga kata kerja.

c). Huruf.
كلمة دلت على معنى فى غيرها
Kalimatun dallat 'alaa ma'naa fi goirihaa.
Ialah kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kata lainnya.

3. Tanda-tanda Isim.
فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الا لف واللام وحروف الخفض
Fal ismu yu'rofu bil-khofdhi wattanwiini wa dukhuulil alifi wallaami wa huruufil khofdhi.
Isim dapat diketahui melalui khofad (huruf akhirnya di-jar-kan), tanwin, kemasukan alif-lam dan khuruf khofad.

a). Huruf Khofad.
وهى من والى وعن وعلى وفى ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم
Ialah min, ilaa, ála, fii, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf qosam.

b). Huruf Qosam.
وهى الواو والباء والتاء
Terdiri dari wawu, ba, dan ta.

4. Tanda-tanda Fiíl.
والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة
Walfi'lu yu'rofu bi qod wassiini wa saufa wa taaitta niits as-saakinah.
Fiil dapat diketahui melalui huruf qod, sin, saufa, dan ta ta-nits yang di-sukun-kan.

5. Tanda-tanda Huruf.
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
Walharfu maa laa yashluhu ma'ahu daliilul ismi walaa daliilul fi'li,
Ialah lafazh yang tidak layak disertai tanda isim atau fiíl.

Jumat, 28 Mei 2010

Ilmu Sharaf (1) - Tashrif Dasar

I. TASHRIF DASAR
Setiap kata kerja dalam bahasa Arab, dapat dirubah menjadi 12 bentuk pokok. Setiap bentuk menunjukkan arti tersendiri. Ke-12 bentuk kata tersebut ialah :

1. Fi’il Madhi - Past Tense - فََََعَلَ - fa'ala - Telah bekerja
2. Fi’il Mudhori’ - Present Tense - يَفْعُلُ - yaf'ulu - Sedang/akan bekerja
3. Isim Masdar - Gerund - فَعْلاً - fa'lan - Pekerjaan
4. Isim Fa'il - Subjek - فَاعِلٌ - faa'ilun - Yang mengerjakan
5. Isim Maf’ul - Objek - مَفْعُوْلٌ - maf'uulun - Yang dikerjakan
6. Fi’il Amar - Kata Perintah - أُفْعُلْ - uf'ul - Kerjakanlah!
7. Fi’il Nahyi - Kata Larangan - لاَ تَفْعُلْ- laa taf'ul - Jangan bekerja
8. Isim Zamani - Ket. Waktu - مَفْعَلٌ - maf'alun - Waktu bekerja
9. Isim Makani - Ket. Tempat - مَفْعَلٌ - maf'alun - Tempat bekerja
10. Isim Alat - Alat - مِفْعَلٌ - mif'alun - Alat bekerja
11. Fi’il Madhi Majhul- Past Tense Pasif - فُعِلَ - fu'ila - Telah dikerjakan
12. Fi’il Mudhori’ Majhul- Present Tense Pasif -يُفْعَلُ - yuf'alu - Sedang/akan dikerjakan

Dari 12 bentuk tersebut dibagi menjadi 2 kelompok :
1. Kelompok Isim :
1) Isim Masdar - Gerund (kata kerja yang menjadi kata benda).
2) Isim Fa'il - Pelaku perbuatan.
3) Isim Maf'ul - Yang dikerjakan (Objek).
4) Isim Zamani - Keterangan Waktu.
5) Isim Makani - Keterangan Tempat.
6) Isim Alat - Keterangan Alat.

2. Kelompok Fi'il :
1) Fi'il Madhi - Kata kerja bentuk lampau (prast tense).
2) Fi'il Mudhori' - Kata kerja bentuk sedang/akan (present tense).
3) Fi'il Amar - Kata kerja bentuk perintah.
4) Fi'il Nahyi - Kata kerja bentuk larangan.
5) Fi'il Madhi Majhul - Kata kerja bentuk lampau pasif.
6) Fi'il Mudhori' Majhul - Kata kerja bentuk sedang/akan pasif.

Ilmu Nahwu (6) - Fi'il Berdasarkan Objek

V. PEMBAGIAN FIIL BERDASARKAN OBJEKNYA

Fiil dilihat dari objeknya terbagi dua bagian :

1. لاَزِمٌ , Lazim : Fiil yang tidak mempunyai maufúl bih (objek kalimat). Dalam bahasa Indonesia disebut Kalimat Intransitif.
Contoh :
بَكَى عَلِيٌّ - Ali menangis
خَرَجَ اْلأ ُسْتَاذ ُ - Ustadz telah keluar

2. مُتَعَدِّى , Muta'adi : Fiil yang mempunyai maufúl bih (objek kalimat). Dalam bahasa Indonesia disebut Kalimat Transitif.
Contoh :
ضَرَبَ عَلِيّ ٌ الْكَلْبَ - Ali memukul anjing.
سَأ َ لَ تِلْمِيْذُ أُسْتَا ذ ًا - Seorang murid bertanya kepada guru.

Pembagian Miil Muta'adi

1. Fiil yang mempunyai satu mafúl bih, seperti : (membuka) أَكَل َ - فَتَحَ (makan)
Contoh :
أَكَل َمُحَمَّدُ ْالخُبْزَ - Muhammad makan roti
فَتَحَ عَلِيّ ٌ ْالبَابَ - Ali membuka pintu

2. Fiil yang bisa mempunyai dua mafúl bih, seperti : (mengajar) أََعْطَىَ - عَلَّمَ (memberi), سَأَلََ (bertanya), كَسَا (memberi),
Contoh :
أََعْطَيْتُ السَّائِلَ طَعَامًا - Saya memberi makanan kepada yang meminta-minta
كَسَوْتُ ْالفَقِيْرَ ثَوْبًا - Saya memberi pakaian kepada yang fakir

Cara Memutaádikan Fiil Lazim :
1. Menambahkan Hamzah dari fiil asalnya sesuai dengan wazan أ َفْعَلَ
خَرَجَ = keluar menjadi أ َ خْرَجَ = mengeluarkan
دَخَلَ = masuk menjadi أ َ دْخَلَ = memasukkan
كَمُلَ = sempurna jadi أ َ كْمَلَ = menyempurnakan

2. Menggandakan 'Ain Fiil sesuai dengan wazanفَعَّلَ
ضَعُفَ = lemah menjadi َ ضَعُّفَ = melemahkan
كَبُرَ = besar menjadi كَبَّرَ = membesarkan حَسُنَ = bagus jadi حَسُّنَ = membaguskan

3. Memakai bantuan huruf jar
ذ َهَبَ زَيْدٌ = Zaid pergi. Menjadi ذ َهَبْتُ بِزَيْدٍ = Aku pergi dengan Zaid

Kamis, 27 Mei 2010

Ilmu Nahwu (5) - Fi'il (Kata Kerja)

IV. PEMBAGIAN FIÍL
Fiíl dibagi menjadi tiga kelompok

1. Fi'il Madhi
o Adalah kata kerja yang menunjukan waktu lampau atau telah (past tense), terdiri dari kalimat aktif (ma'lum) dan kalimat pasif (majhul)
o Contoh :
فَعَلَ - fa'ala – telah bekerja (aktif)
فُعِلَ - fu'ila – telah dikerjakan (pasif)

2. Fi'il Mudhori'
o Adalah kata kerja yang menunjukan waktu sekarang dan yang akan datang, serta menunjukkan kebiasaan. Terdiri dari kalimat aktif (ma'lum) dan kalimat pasif (majhul).
o Contoh :
يَفْعَلُ - yaf'alu – sedang/akan bekerja (aktif)
يُفْعَلُ - yuf'alu – sedang/akan dikerjakan (pasif)

3. Fi'il Amr
o Adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melakukan suatu perbuatan.
o Contoh :
اُفْعُلْ – ufúl – bekerjalah kamu!

o Lawan dari Fiíl Amar adalah Nahyi yang berarti larangan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.
o Contoh :
لاَ تَفْعُلْ – laa taf'ul – kamu jangan bekerja!

Ilmu Nahwu (4) - Dhamir (Kata Ganti)

o Dhamir (Kata Ganti), terbagi menjadi dua :
1. Dhomir Munfashil
 Kata ganti yang terpisah dari kata kerja.
 Berfungsi berbagai subjek kalimat (fa'íl)

2. Dhomir Muttashil
 Kata ganti yang bersatu dengan kata kerja.
 Berfungsi berbagai objek kalimat (maf'ul)

Dhamir Munfashil terdiri dari tiga janis yaitu :
1) Pihak Ketiga (yang dibicarakan) - Ghaib
Dia seorang laki-laki هُوَ - huwa
Mereka (2 orang laki-laki) هُمَا – humaa
Mereka (3 orang laki-laki atau lebih). هُمْ - hum

Dia (seorang perempuan) هِيَ - hiya
Mereka (2 orang perempuan) هُمَا – humaa
Mereka (3 orang perempuan atau lebih). هُنَّ - hunna

2) Pihak Kedua (yang diajak bicara) – Mukhatab.
Kamu (seorang laki-laki) اَنْتَ – anta
Kalian (2 orang laki-laki). اَنْتُمَاَ – antuma
Kalian (3 orang laki-laki atau lebih). اَنْتُمْ - antum

Kamu (seorang perempuan) اَنْتِ - hiya
Kalian (2 orang perempuan اَنْتُمَاَ – antuma
Kalian (3 orang perempuan atau lebih). اَنْتُنَّ - antunna

3) Pihak Kesatu (yang berbicara) – Mutakalim.
Saya seorang اَنَا - ana
Kami. نَحْنُ – nahnu

2. Domir Muttashil
 Terdiri dari tiga jenis yaitu :
1) Pihak Ketiga (yang dibicarakan) - Ghaib
Dia seorang laki-laki هُ - hu
Mereka (2 orang laki-laki) هُمَا – humaa
Mereka (3 orang laki-laki atau lebih). هُمْ - hum

Dia (seorang perempuan) هَ - ha
Mereka (2 orang perempuan) هُمَا – humaa
Mereka (3 orang perempuan atau lebih). هُنَّ - hunna

2) Pihak Kedua (yang diajak bicara) – Mukhatab.
Kamu (seorang laki-laki) كَ – ka
Kalian (2 orang laki-laki). كُمَا – kumaa
Kalian (3 orang laki-laki atau lebih). كٌمْ - kum

Kamu (seorang perempuan) كِ – ki
Kalian (2 orang perempuan كُمَا – kumaa
Kalian (3 orang perempuan atau lebih). كٌنَّ -kunna


3) Pihak Kesatu (yang berbicara) – Mutakalim.
Saya seorang نِى - ni
Kami. نَا – na

Ilmu Nahwu (3) - Shigat Mubalaghah & Isim Tafdil

SHIGAT MUBALAGHOH
Bentuk isim Fail yang menunjukkan arti sangat atau maha.
Contoh :
رَزَاقٌ = Maha pemberi rizki.
غَفُوْرٌ = Maha pengampun.
عَلِيْمٌ = Maha mengetahui

Sighat Mubalaghoh mempunyai beberapa pola :

1. Pola فَعِيْلٌ
عَزِيْزٌ = Maha gagah.
رَحِيْمٌ = Maha penyayang.
سَمِيْعٌ = Maha mendengar

2. Pola فَعَّالٌ

غَفَّارٌ = Maha pengampun.
وَهَّابٌٌ = Maha peduli.
رَزَّاقٌ = Maha pemberi rizki

3. Pola فَعُوْلٌ
شَكُوْرٌ = Maha terima kasih.
غَفُوْرٌ = Maha pengampun

4. Pola فَعِلٌ
حَذِفٌ = Sangat hati-hati.
فَرِحٌ = Sangat gembira

ISIM TAFDHIL
Bentuk isim Fail yang menunjukkan arti lebih.
Contoh :
أ َكْبَرُ = lebih besar
أ َحْسَنُ = lebih baik.
أَ َصْغَرُ = lebih kecil
أ َبْعَدُ = lebih jauh.

SIFAT MUSYABAHAH
Isim yang menunjukkan arti sifat yang tetap dan melekat pada diri seseorang.
Contoh :
شُجَّاعٌ = Pemberani.
جَبَّانٌ = Pengecut.
َضعِيْفٌ = Lemah. حَ
عَفِيْفٌ = Lembut.
كَرِيْمٌ = Mulya.
شَرِيْفٌ = Mulya
حَسَنٌ = Baik.

Isim Fail : menunjukkan sifat yang tidak selamanya melekat pada diri maushuf (pihak yang disifati).
Sifat Musyabahah : sifat yang selalu melekat pada diri maushuf.

Ilmu Nahwu (2) - Jenis-jenis Isim

III. TENTANG ISIM
o Berdasarkan Jenis gendernya :
1) Mudzakar – laki-laki
Misal : مسلمٌ – muslimun - muslim
2) Muánnas – perempuan
Misal : حسنة – hasanatun - kebaikan

o Berdasarkan Bilangannya :
1) Mufrod – Tunggal
Misal : مسلمٌ - muslimun – seorang muslim
2) Mutsana/Tatsniyah – Dua.
Misal : مسلمان – muslimaani – dua orang muslim.
مسلمين – muslimaini – dua orang muslim
3) Jama’ – Banyak
Misal : مسلمون– muslimuuna – banyak muslim (3 orang atau lebih)
مسلمين – muslimiina – banyak orang muslim (3 orang atau lebih)

o Jenis Bilangan Jama :
1) Jama’ Mudzakar Salim – Banyak Laki-laki
Misal :مسلمون - muslimuuna – banyak muslim
2) Jama Muannas Salim – Banyak Perempuan.
Misal : حَسَنَاتٌ– hasanaatun – banyak kebaikan
3) Jama Taksir (rincian pada halaman berikut)
(Perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jama secara tidak beraturan)
Misal : رَسُوْلٌ - rasuulun – seorang rasul
رُسُلٌ - rusulun – banyak rasul

o Isim Maqshur : isim yang berakhiran alif yang tetap ( أ َلِفْ لاَزِمَةٌ ).
Contoh :
اَلْفَتَى – اَلْمُسْطَفَى – اَلْهُدَى - مُوْسَى

o Isim Manquush : isim yang berakhiran ya yang tetap ( يَاءٌ لاَزِمَةٌ ).
Contoh :
اَلْهَادِى - اَلزَّانِى – اَلْقَضِى - اَلرَّاعِى